برنامه کلاس ها

کلاس گیتار کلاسیک

چهارشنبه : مرتضی سلطانی – مهیار منفرد 14 الی 21

کلاس گیتار فلامنکو

سه شنبه : سینا خانی زاده 14 الی 21

کلاس گیتار پاپ

شنبه – دوشنبه : سهیل بیانی مهر 12 الی 21

چهارشنبه : مهیار منفرد 14 الی 21

 

ساعت 14 الی 20:30

کلاس ویولن

شنبه : مهدی جوان بخت 14 الی 21

سه شنبه : امیر رحیمی 14 الی 21

کلاس پیانو

شنبه : میتراراسخ 10 الی 21

یکشنبه : سعید خیرخواه 14 الی 21 – میتراراسخ 10 الی 21

دوشنبه : رضا فانید 14 الی 21

سه شنبه : آرمان قاصدیان 10 الی 21

کلاس تار – سه تار

یکشنبه : مسعود پاد 14 الی 21

دوشنبه : مرتضی غریبی 16 الی 21

سه شنبه : بابک جعفری 16 الی 21

کلاس نی – فلوت

سه شنبه : مرتضی بانیان 17الی 21

کلاس سازدهنی

سه شنبه : سینا خانی زاده 14 الی 21

کلاس کیبورد

شنبه میترا راسخ 10 الی 21

یکشنبه : سعید خیرخواه 14 الی 21 – میترا راسخ 10 الی 21

کلاس سنتور

یکشنبه : شهاب منا 16 الی 21

سه شنبه : مسعود اسماعیلی 14 الی 21

چهارشنبه : ویدا معتمدی 14 الی 21

کلاس کوبه ای

تنبک – شنبه : محمد میرزاخانی 14 الی 21

تنبک  – دف – کاخن – کوزه

دوشنبه : محمدرضا رئیسی 14 الی21

کلاس گیتار الکتریک

 

چهارشنبه : مهیار منفرد 14 الی 21

کلاس ارف

موسیقی کودک

شنبه – سه شنبه – چهارشنبه : ساره رنجبر 10 الی 21

ساعت 14 الی 20

کلاس پیانو کودک

 

شنبه : میترا راسخ 10 الی 21

یکشنبه : میترا راسخ 10 الی 21

سه شنبه : آرمان قاصدیان 10 الی 21

کلاس آواز پاپ

دوشنبه : رضا فانید 14 الی 21

کلاس آواز ایرانی

سه شنبه : سهراب سپهری 14 الی 21

کلاس تئوری موسیقی

شنبه : میترا راسخ 10 الی 21

یکشنبه : سعید خیرخواه 14 الی 21

یکشنبه : شهاب منا 16 الی 21

دوشنبه : رضا فانید 14 الی 21

آموزشگاه موسیقی سفیر هنر پارسیان

کلاس عود

یکشنبه : مسعود پاد 14 الی 21