سازهای الکترونیکی

سازهای الکترونیکی به سازهایی اطلاق یا گفته می شود که آن ها تولید و ایجاد صدا به صورت طبیعی از ارتعاش سیم یا صدای ضربه طبیعی نیست.

معمولا تولید صدا با استفاده از پالس های الکتریکی که حرکت نواختن را به یک تولید کننده صدا مرتبط می کند ، ایجاد می شود.

حرکت نوازنده که با این کار به یک باند وصل می شود باعث تولید صدا می گردد.

معمول ترین سازهای الکترونیکی را می توانید در زیر مشاهده نمایید :

ترمین

ارگ برقی

ترمین

گیتار بیس

گیتار الکتریک