سازهای بادی

سازهای بادی ایرانی شامل دسته ای از ساز ها می شوند که به اشکال مختلف با دمیدن در آن صدا می دهد.

نی

نی انبان

کرنا

دوزله

شمشال

بالابان