سازهای زهی

این دسته از سازهای ایرانی که اکثرا در آموزشگاه موسیقی نیز تدریس می گردند، خود به چند دسته تقسیم می شوند.

دسته اول از سازهای زهی که خانواده بزرگتری را تشکیل می دهند، ساز های زخمه ای نام دارند.

دسته دیگری از سازهای زهی سازهای کششی می باشد که تعدادی از ساز های جذاب دیگر را شامل می گردد.

و دسته آخر را سازهای زهی کوبشی می باشند.

ساز های زخمه ای

تار

سه تار

عود

قانون

رباب

تنبور

چنگ

دوتار

سازهای کششی

قیچک

کمانچه

سرود

سازهای زهی کوبشی

سنتور