سازهای ضربی غربی

سازهای ضربی غربی آن دسته از سازهای غربی است که شامل سازهایی می شود که با ضربه یا ساییدن و یا تکان دادن تولید صدا می کنند. معمول این سازها در آموزشگاه موسیقی منظومه تدریس می گردد.

احتمالا قدیم ترین ساز ها از همین خانواده بوده است.

این سازها معمولا برای ریتم دهی استفاده می شود ولی برخی از آنها قابلیت نواختن و اجرای نت هم دارند.

کاخون

درام

بانگو

هپی درام

هنگ درام

تومبا

سنج

تیمپانی

زایلوفون

ماریمبا

ویبرافون

ماراکاس

کاستانت

مثلث

تام تام

بندیر