ساز های ضربی

دسته دیگر از سازهای ایرانی سازهای ضربی می باشند که به نوعی با ضربه روی آنها به صدا در می آید.

دف

تنبک

دایره

دهل

نقاره

سنج

طاس