سیرِ نفوذِ موسیقی غربی به ایران در عصرِ قاجار


سیرِ نفوذِ موسیقی غربی به ایران در عصرِ قاجار

سیر نفوذ موسیقی غربی به ایران،برخلاف نقاشیِ غربی که از عصر صفوی آغاز شد، بسیار متأخر است و از دوره قاجار عقب تر
نمی رود. در ضمن، این نفوذ به طور غیرمستقیم و در پیِ مدرن سازیِ قشونِ کشور توسط عبا سمیرزا صورت گرفت که یکی از
ملزوماتِ آن، ایجاد دسته موسیقیِ نظامی به شیوه غربی بود.

بنابراین، موسیقی غربی، مثل برخی از کشورهای منطقه، با موسیقیِ نظامی وارد ایران شد و بعدها، در زمان ناصرالدین شاه، آموزشِ نظا م مندِ مبانیِ این موسیقی را نیز، توسط یک افسرِ موسیقیِ فرانسوی، با خود به همراه آورد. با این حال، شواهد نشان میدهد که در طولِ دوره قاجار، این موسیقی تأثیرِ ناچیزی بر موسیقیِ ایران ازنظر ساختاری به جا گذاشت و بیشتر، به عنوان یک «موسیقیِ دوم »، در کنار موسیقیِ ایرانی به حیات خود ادامه داد؛ چیزی که قابل مقایسه با تأثیر سریعِ نقاشیِ غربی، که تقریباً از همان ابتدا منجر به «فرنگی سازی » شد و در اواسط عصرِ ناصری تقریباً به کلی نقاشیِ سنتی را به حاشیه راند، نیست.

برای اینکه موسیقیِ غربی تأثیری روشن بر فرهنگِ شنیداری و به تبعِ آن، بر ساختارهای موسیقیِ ایران بگذارد، می بایست تا دوره پهلوی صبر کرد. با این حال، برخورد با موسیقیِ غربی منجر به نوعی مدرن سازی در فرهنگ موسیقاییِ کشور در اواخر عصر قاجار شد.

آموزشگاه موسیقی سفیر هنر پارسیان

+ هیچ نظری وجود ندارد

افزودن