چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی


چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی

چهارمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی ، چالشها و راه حل ها

سبک زندگی مخاطبین موسیقی مردم پسند در تهران معاصر

میترا راسخ احمدی  * و رضا صمیم
1.دانشجوی کارشناسی ارشد اتنوموزیکولوژی، دانشکده موسیقی پردیس فارابی دانشگاه هنر کرج، ایران

2.استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و علوم اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

مصرف موسیقی یکی از مهمترین شاخص های مصرف فرهنگی است و در این میان، حضور در کنسرت یکی از
خودآگاهانه ترین شکل های این مصرف است. “ذائقه” و “منش” از جمله عواملی هستند که بر این انتخاب اثر گذارند. در
این مقاله برای آگاهی از مشترکات فرهنگی اخلاقی مصرف کنندگان و مخاطبین کنسرت های موسیقی مردم پسند در
تهران معاصر، پاره ای از شاخصه های مهم از جمله سن، جنسیت، پایگاه اقتصادی طبقه اجتماعی و رسانه های گروهی
افراد مورد ارزیابی قرار گرفته و نتیجه گرفته شد که رسانه های گروهی با انتخاب سبک موسیقی ارتباط معنادار وجود دارد
اما میان سن، جنسیت، طبقه اجتماعی و پایگاه اقتصادی با انتخاب سبک موسیقی ارتباط معناداری مشاهده نگردید.

 

موسیقی در تار و پور زندگی انسان طنیده شده است و نمی توان جامعه ای یافت که در آن موسیقی تولید و توزیع
نشود. امروزه موسیقی حجم زیادی از اوقات فراغت انسان را پر می کند. مصرف موسیقی با تفریح، سرگرمی و استراحت
انسان ها عجین شده است و در زندگی مدرن همچون پس زمینه ای در تمام کنش های افراد وجود دارد .
موسیقی به لحاظ جامعه شناختی چه دلالت ها و کارکردهایی دارد؟ برخی محققان در پاسخ به سوال گفته اند : موسیقی
فعالیتی پویا و متغیر که فضای اجتماعی و تاریخی در آن تاثیرگذار است. )روی و داود 2010 )
اینکه افراد و گروهها به چه نحو موسیقی را مصرف می کنند به پرسش مهمی برای نظریه پردازان این حوزه تبدیل شده
است. دنورا از دامنه استراتژی هایی صحبت می کند که از طریق آن موسیقی به عنوان منبعی برای برانگیختن احساسات،
هیجانات، علایق، پیش پنداشت ها و دغدغه هایی که زندگی اجتماعی را می سازند، به تحرک در می آیند. )دنورا 2000 )
به عقیده آنتونی گیدنز فرد در زندگی روزمره با تنوع گسترده ای از انتخابها روبرو است. این تنوع زیاد، امنیت هستی
شناختی افراد و جامعه را با مشکل مواجه میسازد. از طرفی، طبق الگوهای واکنشی جامعه افراد برای آنکه مجبور نباشند
در هر لحظه تصمیمی اتخاذ کنند، مجموعهای از انتخابها را به صورت الگومند پذیرا میشوند. البته نباید تصور کرد که
پذیرا شدن این الگو، فرایندی کاملاً آگاهانه و یا کاملاً ناخودآگاه است. این مجموعه الگومند، راهنمایی برای کنش میشود و
فرد را از این معضل که در هر لحظه مجبور به تصمیم گیری آگاهانه باشد میرهاند.

مصرف موسیقی یک مصرف فرهنگی است که به صورت خودآگاه و یا نیمه خوآگاه صورت میگیرد. با توجه به تعریف
مارسل موس از جامعه )جامعه عبارت است از اجتماع گروه های کوچک و بزرگ و نسل های متعدد که معمولاً در سرزمین
معینی زندگی می کنند( گروهها و نسلهای مختلفی در جامعه زندگی میکنند که هر یک از این افراد دارای پایگاه فرهنگی،
اقتصادی، مذهبی و طبقه اجتماعی مختلفی هستند و هرکدام سلیقۀ موسیقایی خاص خود را دارا هستند. سلیقه موسیقایی
همین افراد سبب بقاء یا اضمحلال سبک های موسیقی می شود.

+ هیچ نظری وجود ندارد

افزودن